Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN RAGUNDABYGDENS VÄNNER

 1 Namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Föreningen Ragundabygdens vänner, nedan kallad föreningen, är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens verksamhetsområde utgörs av Ragunda stationssamhälle, byarna Singsån, Näset och Moarna.

2 Föreningens syfte och ändamål

 Föreningens syfte är att initiera och stödja projekt och verksamheter som tjänar till att bevara bygdens kulturminnen av olika slag.

Speciellt intresse skall ägnas Stationshuset, som är en av få byggnader med kulturella värden, som finns kvar från tiden när stambanan byggdes.

3 Föreningens organisation

Föreningen består av röstberättigade medlemmar, som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens verksamhet.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

4 Medlemskap

Den person, som vill bli medlem registreras som medlem efter det att medlemsavgiften har betalats.

5 Medlemsavgifter

 Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

6 Ordinarie årsmöte

 Årsmöte skall hållas senast under juli månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Rösträtt kan utövas genom fullmakt.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Årsmötet öppnas
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justerare
 • Fastställande av dagordning
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Föreningens ekonomiska resultat
 • Revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare
 • Val av revisor och en ersättare
 • Val av valberedning
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan
 • Övriga ärenden
 • Årsmötet avslutas

7 Extra årsmöte

 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens styrelse.

Kallelse till extra årsmöte skall ske minst två veckor före mötesdatum.

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som upptagits på den dagordning, som bifogats kallelsen.

8 Föreningens styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.

Styrelsen skall vid ordinarie årsmöte presentera förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

Styrelsen har sitt säte på den plats styrelsen beslutar.

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter nämligen ordföranden och minst fyra ordinarie ledamöter samt minst en ersättare. Samtliga väljs av årsmötet.

Mandattiden för ordföranden är ett år.

Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år, varav hälften väljs vartannat år.

Vid udda antal ledamöter sker jämkning.

Styrelsen utser vid konstitueringen vice ordförande, sekreterare och kassör bland de ordinarie ledamöterna.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande vid styrelsemötet.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör i förening eller enskilt.

9 Verksamhetsår, räkenskaper och revision

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet en revisor och en ersättare.

Revisorerna utses för ett år i taget.

10 Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst två personer som väljs på två år.

Dessa ledamöter utses på så sätt att hälften väljs vartannat år. Vid udda antal ledamöter sker jämkning.

En av ledamöterna skall vara sammankallande.

Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet presentera sitt förslag för styrelsen.

11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen vid två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

12 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas om styrelsen framlagt sådant förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid dessa möten skall beslut om upplösning fattas med femtio procents majoritet.

Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Är föreningens upplösning beslutad skall dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om.

Stadgarna är fastställda genom årsmötets beslut den 7 juli 2014.