Protokoll årsmötet 2015

Plats: Väntsalen i Ragunda järnvägsstation
Tid: Måndag den 7 juli 2015, kl 13 00 – 16 00

 

Närvarande (inkl röstlängd):
Sven Olof Andersson Oskar Mortensen
Anette Anger  Ann Natanaelsson
Bertil Backlund Jenny Nordenström
Margareta Backlund Lisbeth Olsson
John David Burman Nils Olsson
Lennart Burman Jim Salomonsson
Lars-Göran Eriksson Sonja Solander
Margareta Helleman Olani Per-Göran Strömmer
Kjell Hoffman Bengt Wängman
Pär Holmberg Arve Åkermo
Gunvor Jonsson Lisbeth Åkermo
Stefan Lundin

 

§ 1 Öppnande
Föreningens ordförande gjorde en sammanfattning av föreningens verksamhet sedan bildandet 1991. Föreningen var vilande från 2001 till 2008 då verksamheten åter upptogs på initiativ av Sven Trolldal. Föreningen har således varit verksam i 17 år.

En av föreningens uppgifter är att stödja projekt och verksamheter som tjänar till att bevara bygdens kultur och dess kulturminnen.

Stöd har lämnats till bevarandet av Stationshuset. Stationen räddades från rivning av Pär Holmberg med stöd av kommunen. Stationen är nu ett uppskattat järnvägsmuseum.

Stöd till bygdens musiker har skett genom att dessa inbjudits till föreningens arrangemang.

Ruth Johansson, vår riksspelman, vars kulturgärning som kompositör och tolkare av bygdens musikskatter har även uppmärksammats.

Bo Sundins omfattande bygdeforskning har också uppmärksammats.

Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 85 personer varav en övervägande andel är hemvändare.

Under verksamhetsåret har Ann Natanaelsson blivit invald i styrelsen. Ordföranden hälsade henne välkommen till styrelsen.

Ordföranden öppnade årsmötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Enligt styrelsens förslag valdes Jim Salomonsson till ordförande och Gunvor Jonsson till sekreterare.

Jim tackade för förtroendet och meddelade, att han stöder föreningens verksamhet och att han tidigare, som kommunpolitiker, har agerat för Ragunda station i olika sammanhang.

Han bedömer, att vi är i en brytningstid vad beträffar föreningsverksamheten.

Många föreningar har problem med rekrytering av styrelsemedlemmar.

Han anser därför, att samhället kommer att få det svårt att fungera utan verksamma föreningar.

§ 3 Val av justerare
Margareta Helleman Olani och Lisbeth Åkermo valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning
Mötet fastställde upprättad dagordning.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna, via e-post och brev i vecka 25.
Mötet ansåg sig behörigen kallat.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Mötet beslöt godkänna upprättad närvarolista som röstlängd, bilaga 1.

§ 7 Föreningens verksamhetsberättelse för 2013.
Verksamhetsberättelsen har skickats till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. Föreningens ordförande kommenterade verksamhetsberättelsen med tillägg att stadgarna antogs för andra gången 7 juli 2014.

Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen, bilaga 2.

§ 8 Föreningens ekonomiska resultat
Föreningens ordförande redovisade föreningens inkomster och utgifter 2014 samt föreningens tillgångar den 31 december 2014, bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att medlemmarna har lämnat generösa gåvor till föreningen.  Han framförde ett stort tack för dessa, som går till föreningens verksamhet.

Kostnadsposten ”Hyra Stationshuset” är föreningens bidrag till grundvärme för museet och dess föremål samt uppvärmning inför styrelsemöten, förberedelser och genomförande av stationsveckan. Lokalerna disponeras av föreningen från maj t o m oktober.

Tillkommer bidrag till belysning vintertid.

Det redovisade medlemstalet i januari 2015 var 85 medlemmar.

Kassören, Bengt Wängman, meddelade att föreningens tillgångar per 2015-07-01 uppgick till cirka 25 000 kr.

Mötet beslöt godkänna ordförandens redovisning av föreningens ekonomi.

§ 9 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Sonja Solander, bilaga 4

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Val av ordförande för ett år
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att välja Per-Göran Strömmer till ordförande för verksamhetsåret 2015-2016.

§ 12 Val av ordinarie styrelseledamöter 2015 -2017
Årsmötet beslöt välja följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Val av ordinarie ledamöter

Pär Holmberg 2015 – 2017 omval
Margareta Helleman Olani 2015 – 2016 omval
Bengt Wängman 2015 – 2016 omval

Tidigare valda

Yvonne Andersson 2014 – 2016
Oskar Mortensen 2014 –  2016
Ann Natanaelsson 2014 –  2016

 

§ 13 Val av revisorer och ersättare för verksamhetsåret 2015-2016
Årsmötet beslöt välja ordinarie revisor och ersättare enligt valberedningens förslag.

Ordinarie revisor Sonja Solander omval
Ersättare Lennart Jonsson omval

 

§ 14 Val av valberedning för verksamhetsåret 2015-2016
Årsmötet beslöt att välja nedanstående personer till valberedning.

Lisbeth Åkermo omval
Gunvor Jonsson omval
Jenny Nordenström omval

Föreningens ordförande tackade valberedning för deras ansträngningar att finna lämpliga styrelseledamöter. Han konstaterade att det är mycket svårt att finna personer som är villiga att engagera sig i styrelsearbetet och Stationsveckan. Styrelsevalet visar att mandattiden går ut för flera ledamöter i juli 2016. Om inte styrelsen och valberedningen kan finna personer till nästa årsmöte, som är villiga ta ansvar för föreningens ledning återstår inte annat än, att föreningen kan tvingas att bli vilande eller till nedläggning. Mötets ordförande uppmanade samtliga att komma med förslag till ledamöter i föreningens styrelse.

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2015
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kr per medlem med möjlighet till frivillig gåva.

§ 16 Fastställande av budget och verksamhetsplan
Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan, bilaga 5 och 6.

I budgeten utgår styrelsen från att antalet medlemmar kommer att vara cirka 80 och att medlemmarna skänker frivilliga gåvor som tidigare. Bidrag för genomförandet av stationsveckan kommer att utgå från Studieförbundet Vuxenskolan. I ”Hyra Stationshuset” ingår bidrag till kostnader för bl. a grundvärme för museet och dess föremål, se § 8 ovan. I verksamhetsplanen betonar styrelsen, att bevarandet av bygdens kultur och kulturminnen är en viktig uppgift. Genom olika kulturarrangemang skapas gemenskap och trivsel, som i sin tur bidrar till bygdens bevarande och utveckling.

§ 17 Uppskattning av kulturgärning
Föreningen vill visa Iris och Helge Wisanowsky sin uppskattning för att de gjort sin gård vid Singsån till ett fint utflyktsmål. Föreningens motivering lyder: ”Tack Helge och Iris för att ni varje år inbjuder till dels en annorlunda julmarknad med eget hantverk och dels en trevlig sommarservering i gårdens orangeri där man bl. a kan avnjuta kaffe med goda bakverk, med Singsån och det öppna landskapet som fond.Gården håller Ni i hävd genom bete med får och åtskilliga manuella insatser. En mindre botanisk trädgård har ni skapat med växter lämpliga för odling i Ragunda. Miljön kring gården är mycket tilltalande och rogivande såväl sommar som vinter.”

§ 18 Invigning av Stationsklockan
Pär Holmberg har länge sökt efter den klocka, som fanns på Stationshuset år 1884. Nu har Pär efter omfattande och idogt arbete funnit klockan eller en som är identisk med den ursprungliga. Föreningens ordförande klämtade med en skälla och förklarade Stationsklockan invigd. Därefter berättade Pär om klockan på plats i godsmagasinet.

§ 19 Tack
Föreningens ordförande tackade Jim Salomonsson för hans engagemang för föreningen och för att han på ett pedagogiskt och positivt sätt genomfört årsmötet.

Tack till Er alla, som på olika sätt positivt engagerar Er för genomförandet av stationsveckan. Utan Er medverkan blir det ingen stationsvecka!

Slutligen ett tack till alla medlemmar, som stöder föreningens verksamhet och möjliggör den årliga kulturveckan i Ragunda station.

§ 20 Årsmötets avslutning
Föreningens ordförande tackade alla för visad uppmärksamhet och avslutade årsmötet. Därefter umgicks alla under trevliga former med kaffe och Lisbeth´s goda  Sverigekaka, lotteri och möjlighet, att i lugn och ro, ta del av museets samlingar under Pär Holmbergs ledning.

Vid protokollet Gunvor Jonsson

Justeras: Jim Salomonsson              Margareta Helleman Olani                         Lisbeth Åkermo