Bilagor till årsmötesprotokoll 2016

Ekonomisk redovisning 2015

Föreningens tillgångar 2015-01-01                 21 773 kr

Intäkter 2015

Arrangemang                                            3 689 kr

Medlemsavgifter                                       4 300 kr

Gåvor o bidrag                                          4 650 kr

Gåva till Stationshuset                              5 000 kr
(Anonym gåva för drift och underhåll av Ragunda stationshus)

Summa intäkter                                       17 639 kr
strong>Kostnader 2015

Förvaltningskostnader                                    3 996 kr

Arrangemang                                                  3 735 kr

Hyra stationshuset                                          5 000 kr

Summa kostnader                                       12 731 kr

Årets resultat                                       4 908 kr

———————————————————————————————————————–

 

                                            REVISIONSBERÄTTELSE

                                                  Räkenskapsåret 2015

Undertecknade, som vid årsmötet 2015 för Föreningen Ragundabygdens Vänner utsetts att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, avger efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Vi har granskat räkenskaper och förvaltning.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och förvaltningen är utan anmärkning.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi

att balansräkning för räkenskapsåret 2015 fastställes samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

Näset  11/7    2016

Sonja Solander                                                             Lennart Jonsson

———————————————————————————————————————–         

Budget 2016
Tillgångar 2016-01-01                                             26681 kr

Intäkter 2016

Arrangemang                                                                            1000 kr

Medlemsavgifter                                                                      4 000 kr

Gåvor och bidrag                                                                     4 000 kr

Summa intäkter                                                                     9 000 kr

 

Kostnader 2016

Förvaltningskostnader                                                               3 000 kr

Arrangemang                                                                             1000 kr

Hyra stationshuset                                                                     5 000 kr

Stationen                                                                                   5 000 kr

Summa kostnader                                                                     14 000 kr

Resultat 2016                                          cirka                            – 5 000 kr
Tillgångar 2016-12-31                            cirka           22 000 kr