Bilagor årsmötesprotokoll 2015

Bilaga 3
Ekonomisk redovisning 2014

Föreningens tillgångar 2014-01-01        20 432 kr

Intäkter
Arrangemang 11 388 kr
Medlemsavgifter 4 300kr
Gåvor 2 750 kr
Summa intäkter 18 438  kr
 
Kostnader
Förvaltningskostnader 3 427 kr
Arrangemang 8 270 kr
Övriga kostnader 400 kr
Hyra stationshuset 5 000 kr
Summa kostnader 17 097 kr
   
Årets resultat 1 341 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens tillgångar 2014-12- 31       21 773 kr

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 4
REVISIONSBERÄTTELSE

Räkenskapsåret 2014

Undertecknade, som vid årsmötet 2014 för Föreningen Ragundabygdens Vänner utsetts att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, avger efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Vi har granskat räkenskaper och förvaltning.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och förvaltningen är utan anmärkning.

Av bifogade utdrag ur räkenskaperna framgår inkomster och utgifter samt föreningens ställning vid räkenskapsårets slut.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi

att balansräkning för räkenskapsåret 2014 fastställes samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014

Näset 2 mars 2015
Sonia Sollander                  Lennart Jonsson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 5
Budget 2015

Intäkter 2015  
Arrangemang 7 000 kr
Medlemsavgifter 4 000 kr
Gåvor 3 000 kr
Summa intäkter 14 000 kr
   
Kostnader 2014  
Förvaltningskostnader 3 500 kr
Arrangemang 5 000 kr
Hyra stationshuset 5 000 kr
Övrigt 500 kr
Summa kostnader 14 000 kr
   
Resultat 2015 0 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 6
VERKSAMHETSPLAN för verksamhetsåret juli 2015 – juli 2016

Föreningen skall initiera och stödja projekt och verksamheter, som tjänar till att bevara bygdens kulturminnen av olika slag. Speciellt intresse skall riktas mot Stationshuset och dess museum, som intar en viktig plats i stationssamhällets historia. Huset är en av få stationsbyggnader, som finns kvar från tiden då stambanan byggdes.

Föreningen skall verka för gemenskap och trivsel.

Rekrytering av medlemmar. Samtliga inom föreningen skall verka för ökat antal medlemmar.

Föreningen skall samverka med Stationshusets ägare och stödja honom i hans strävan att hålla ”Stationen” tillgänglig för föreningens medlemmar och övriga besökare.

Föreningen skall traditionsenligt genomföra ”Stationsveckan”.

Föreningen skall fortsätta att samla in medel för gemensamma aktiviteter och för ändamål som gagnar föreningen.