Årsmötesprotokoll 2017

Plats:                                  Väntsalen i Ragunda järnvägsstation

Tid:                                      Måndag den 10 juli 2017,  Kl 13.00

Närvarande/Röstlängd:

Yvonne Andersson Lundin                       Jenny Nordenström

Anette Anger                                            Lisbeth Olsson

Nils Olsson                                               Dennis Olani

Jim Salomonsson                                     Eva Larsson

Sonja Solander                                         Lisbeth Åkermo

Arve Åkermo                                             Gunilla Bäckström

Bernt Olsson                                             Peter Ladan

Pär Holmberg                                           Per-Göran Strömmer

Gunvor Jonsson                                       Bo Sundin

Stefan Lundin                                           Bengt Wängman

Stefan Nilsson                                          Lennart Jonsson          

§ 1                 Öppnande

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet och inledde mötet med att tända ljus och hålla en tyst minut för två av föreningens medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret. Margit Edström och Einar Wängman.

Med dessa ord förklarade ordförande årsmötet 2017 för öppnat.

Stationens och dess historia har varit och är den grund, som föreningen vilar på. Stationshuset är den naturliga platsen för våra aktiviteter och arrangemang.

Antalet medlemmar har tidigare årligen ökat men det vi kan nu se är en liten nedgång och alla uppmannas att värva någon fler för att säkerställa föreningens verksamhet framöver.

Flertalet av våra medlemmar bor på annan ort. Det är därför viktigt, att hålla medlemmarna informerade, genom medlemsbrev, föreningens hemsida och Facebook, om vad som händer i bygden och runt stationen.

§ 2                 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Enligt styrelsens förslag valdes Per -Göran Strömmer till ordförande och Yvonne Andersson Lundin till sekreterare.

Per-Göran tackade för förtroendet och blev glad och hedrad över att få leda förhandlingarna.

§ 3                 Val av två justerare

Jenny Nordenström och Dennis Olani valdes att justera dagens protokoll.

§ 4                 Fastställande av dagordning

Mötet fastställde upprättad dagordning.

§ 5                 Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna, via e-post och brev i god tid.

Mötet ansåg sig behörigt kallade.

§ 6                   Fastställande av röstlängd

Mötet beslöt godkänna upprättad närvarolista som röstlängd.

§ 7                   Föreningens verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelsen har skickats till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. Föreningens ordförande kommenterade verksamhetsberättelsen.

Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen för 2016.

§ 8                    Föreningens ekonomiska resultat

Föreningens ordförande redovisade föreningens inkomster och utgifter 2016 samt föreningens tillgångar den 31 december 2016, bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att medlemmarna, även detta år, har lämnat generösa gåvor till föreningen.  Han framförde ett stort tack för dessa, som går till föreningens verksamhet.

Kostnadsposten ”Hyra Stationshuset” är föreningens bidrag till grundvärme för museet och dess föremål samt uppvärmning inför styrelsemöten, förberedelser och genomförande av stationsveckan.  Lokalerna disponeras av föreningen från maj t o m oktober. Bidrag till belysning vintertid ingår.

Det redovisade medlemstalet i januari 2016 var 85 medlemmar.

Kassören, Bengt Wängman, meddelade att föreningens tillgångar per 2017-07-01 uppgick till cirka 22 400 kr.

Mötet beslöt godkänna ordförandens redovisning av föreningens ekonomi.

§ 9                 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Sonja Solander

§ 10               Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11                Val ordförande för ett år

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag, som föredrogs av Gunvor Jonsson från valberedningen att välja Stefan Nilsson till ordförande för verksamhetsåret 2017-2018.  

§ 12               Val av ordinarie styrelseledamöter  

Årsmötet beslöt välja följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Val av ordinarie ledamöter
Pär Holmberg                                           2017-2019     Omval

Sonja Solander                                         2017-2019      Nyval

Vakant                                                      2017-2019      Tillsätts senare

Tidigare valda
Ann Natanelsson                                     2016–2018

Oskar Mortenson                                      2016–2018

Yvonne Andersson Lundin                       2016–2018

Valberedningen har för tillfället inte något förslag till den vakanta styrelseplatsen.

Årsmötet beslöt att ge valberedningen fortsati uppdrag att finna en lämplig person till den vakanta styrelseposten. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om tillsättningen av den som valberedningen kommer med som förslag under kommande verksamhetsår. Detta kan ske utan medlemsmöte.

§ 13                 Val av revisorer och ersättare för verksamhetsåret 2017-2018

Årsmötet beslöt välja ordinarie revisor och ersättare enligt valberedningens förslag.

Ordinarie revisor
Bengt Wängman                 Nyval

Ersättare
Lennart Jonsson                 Omval

§ 14                 Val av valberedning för verksamhetsåret 2017-2018

Årsmötet beslöt att välja nedanstående personer till valberedning.

Lisbeth Åkermo                   Omval
Gunvor Jonsson                 Omval
Jenny Nordenström            Omval

Ordföranden Stefan Nilsson tackade valberedningen för deras ansträngningar att finna lämpliga styrelseledamöter.

§ 15               Fastställande av årsavgift för 2017

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kr per medlem med möjlighet till frivillig gåva.

§ 16               Fastställande av budget och verksamhetsplan

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan, bilaga 4 och 5.

I budgeten utgår styrelsen från att antalet medlemmar kommer att öka till ca 100 och att medlemmarna skänker frivilliga gåvor som tidigare. Föreningen har ansökt om bidrag för genomförandet av stationsveckan från Studieförbundet Vuxenskolan.

I verksamhetsplanen betonar styrelsen, att bevarandet av bygdens kultur och kulturminnen är en viktig uppgift. Genom olika kulturarrangemang skapas gemenskap och trivsel, som i sin tur bidrar till bygdens bevarande och utveckling. Speciellt intresse skall riktas mot stationshuset och dess museum, som intar en viktig plats i stationssamhällets historia.

Nästa verksamhetsår kommer styrelsen att redovisa budget och utfall för 2 år.

Budget och verksamhetsplan godkändes av årsmötet.

§ 17                 Övriga frågor

Förslag kom att föreningen skaffar möjlighet att använda Swish. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att skaffa det.

Förslag kom att vi ska ta bort gratis entré när vi har aktiviteter under stationsveckan. Styrelsen fick i uppdrag att fundera på om det är möjligt och lämpligt.

§ 18               Avtackning

Ordföranden tackade Per-Göran Strömmer för dagens insats som mötesordföranden samt för alla de år i styrelsen med en vacker blomsterbukett.

Bengt Wängman avtackades efter ca 10 år som föreningens kassör och ordföranden lämnade över en vacker blomsterbukett.

§ 19                Årsmötets avslutning

Föreningens ordförande tackade alla för visad uppmärksamhet och avslutade årsmötet.

Slutligen ett tack till alla medlemmar, som stöder föreningens verksamhet och möjliggör den årliga kulturveckan i Ragunda station.

Därefter umgicks alla under trevliga former med kaffe och Lisbeths goda Sverigekaka.

Vid protokollet

Yvonne Andersson Lundin

Justeras                                Justeras                                                  Justeras   

Per Göran Strömmer            Dennis Olani                                           Jenny Nordenström