Årsmötesprotokoll 2016

Plats:                                  Väntsalen i Ragunda järnvägsstation

Tid:                                     Måndag den 11 juli, 13 00 – 16 00

Närvarande/Röstlängd:

Yvonne Andersson           Jenny Nordenström

Anette Anger                     Lisbeth Olsson

Maud Amren                      Nils Olsson

Helga Gudding Östman     Jim Salomonsson

Margareta Helleman Olani Sonja Solander

Pär Holmberg                     Per-Göran Strömmer

Gunvor Jonsson                 Bo Sundin

Stefan Lundin                      Bengt Wängman

Stefan Nilsson                    Lisbeth Åkermo

§ 1                                       Öppnande

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet och sammanfattade det gångna årets verksamhet.

Organisera verksamheten och håll den levande!

Med dessa ord förklarade han årsmötet 2016 för öppnat.

Stationens och dess historia har varit och är den grund, som föreningen vilar på. Stationshuset  är den naturliga platsen för våra aktiviteter och arrangemang.

Föreningens ekonomi har tack vare medlemsavgifter och generösa gåvor varit stabil.

Järnvägsmuseet och föreningens verksamhet uppskattas och har blivit ett betydelsefullt inslag i Ragundas kulturliv.

Antalet medlemmar har årligen ökat och är nu ca 90 personer.

Medlemsvård är uppskattad.

Flertalet av våra medlemmar bor på annan ort. Det är därför viktigt, att hålla medlemmarna informerade, genom medlemsbrev och föreningens hemsida, om vad som händer i och kring stationen och stationssamhället.

Stationen, medlemmarna, styrelsen, ekonomin och verksamheten är betydelsefulla länkar i vår kedja. Vi har en ”stark kedja” med den viktigaste länken medlemmarna

Parentation
Ordföranden meddelade, att tre av föreningens medlemmar har lämnat vår gemenskap under det gångna året. Vera Holmberg, Barbro Schibbby och Aina Söderström.

Ljus tändes och Aina, Barbro och Vera hedrades med en ”tyst minut”.

§ 2                 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Enligt styrelsens förslag valdes Jim Salomonsson till ordförande och Gunvor Jonsson till sekreterare.

Jim tackade för förtroendet och blev glad och hedrad över, att än en gång få leda förhandlingarna. Han stöder föreningens verksamhet.

§ 3                 Val av justerare

Pär Holmberg och Bengt Wängman valdes att justera dagens protokoll.

§ 4                 Fastställande av dagordning

Mötet fastställde upprättad dagordning.

§ 5                 Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna, via e-post och brev i vecka 25.

Mötet ansåg sig behörigen kallat.

§ 6                 Fastställande av röstlängd

Mötet beslöt godkänna upprättad närvarolista som röstlängd, bilaga 1.

§ 7                 Föreningens verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelsen har skickats till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. Föreningens ordförande kommenterade verksamhetsberättelsen.

Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen för 2015, bilaga 2.

§ 8                 Föreningens ekonomiska resultat

Föreningens ordförande redovisade föreningens inkomster och utgifter 2015 samt föreningens tillgångar den 31 december 2015, bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att medlemmarna, även detta år, har lämnat generösa gåvor till föreningen.  Han framförde ett stort tack för dessa, som går till föreningens verksamhet.

Kostnadsposten ”Hyra Stationshuset” är föreningens bidrag till grundvärme för museet och dess föremål samt uppvärmning inför styrelsemöten, förberedelser och genomförande av stationsveckan.  Lokalerna disponeras av föreningen från maj t o m oktober.

Bidrag till belysning vintertid ingår.

Det redovisade medlemstalet i januari 2015 var 86 medlemmar.

Kassören, Bengt Wängman, meddelade att föreningens tillgångar per 2015-07-01 uppgick till cirka 30 000 kr.

Mötet beslöt godkänna ordförandens redovisning av föreningens ekonomi.

§ 9                 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Sonja Solander, bilaga 4

§ 10               Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11               Val av ordförande för ett år

Nuvarande ordförande Per-Göran Strömmer har avböjt omval.

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att välja Stefan Nilsson till ny ordförande för verksamhetsåret 2016-2017. Stefan hälsades varmt välkommen som ny ordförande för Föreningen Ragundabygdens Vänner.

 

§ 12               Val av ordinarie styrelseledamöter  

Årsmötet beslöt välja följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Margareta Helleman Olani har avböjt omval.

Val av ordinarie ledamöter
Yvonne Andersson                                   2016 – 2018      Omval
Oskar Mortensen                                     2016 – 2018      Omval
Ann Natanaelsson                                    2016 – 2018      Omval
Bengt Wängman                                      2016 – 2017      Omval

Vakant                                                      2016 –  2018     Tillsätts senare

Tidigare vald
Pär Holmberg                                           2015 – 2017

Valberedningen har för tillfället inte något förslag till den vakanta styrelseplatsen.

Årsmötet gav valberedningen fortsatt uppdrag, att finna en lämplig person till den lediga styrelseposten.

§ 13               Val av revisorer och ersättare för verksamhetsåret 2016-2017

Årsmötet beslöt välja ordinarie revisor och ersättare enligt valberedningens förslag.

Ordinarie revisor
Sonja Solander                                         omval

Ersättare
Lennart Jonsson                                       omval

§ 14               Val av valberedning för verksamhetsåret 2016-2017

Årsmötet beslöt att välja nedanstående personer till valberedning.

Lisbeth Åkermo                                       omval
Gunvor Jonsson                                     omval
Jenny Nordenström                                omval

Avgående ordföranden Per-Göran Strömmer tackade valberedningen för deras ansträngningar att finna lämpliga styrelseledamöter.

§ 15               Fastställande av årsavgift för 2016

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kr per medlem med möjlighet till frivillig gåva.

§ 16               Fastställande av budget och verksamhetsplan

Avgående ordföranden presenterade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan, bilaga 5 och 6.

I budgeten utgår styrelsen från att antalet medlemmar kommer att vara cirka 85 och att medlemmarna skänker frivilliga gåvor som tidigare. Föreningen har ansökt om bidrag för genomförandet av stationsveckan  från Studieförbundet Vuxenskolan. I ”Hyra Stationshuset” ingår bidrag till kostnader för bl. a grundvärme för museet och dess föremål, se § 8 ovan.

I verksamhetsplanen betonar styrelsen, att bevarandet av bygdens kultur och kulturminnen är en viktig uppgift.

Genom olika kulturarrangemang skapas gemenskap och trivsel, som i sin tur bidrar till bygdens bevarande och utveckling.

§ 17               Övriga frågor

Inga frågor anmäldes

§ 18 Avtackning

Avgående ordföranden tackade Jim Salomonsson för hans intresse för föreningens verksamhet, för hans gedigna föreningskunskap och för hans humoristiska och lättsamma sätt, att leda förhandlingarna.

Margareta Helleman Olani har åren 2012 – 2016 deltagit i styrelsens arbete. Margareta har genom sina grafiska kunskaper i ”lay out” bidragit till att föreningens medlemsbrev, affischer, mm blivit lättlästa och glada bl. a genom de bilder hon satt in. Bilder som väcker positiva minnen hos många medlemmar. Margareta har också genom sina kloka synpunkter varit en tillgång i styrelsen.

Föreningens nyvalde ordförande Stefan Nilsson tackade avgående ordföranden Per-Göran Strömmer för hans tid, 2012 – 2016, som föreningens ordförande.

Per-Göran har genom sitt stora engagemang och erfarenhet varit ett starkt stöd för Föreningen Ragunda Bygdens Vänner och dess styrelse. Han har svarat för, att föreningen skötts med ordning och reda

Gåvor utdelades till ovan nämnda av föreningens kassör Bengt Wängman

Tack till Er alla, som på olika sätt engagerar Er positivt för genomförandet av stationsveckan. Utan Er medverkan blir det ingen stationsvecka!

Slutligen ett tack till alla medlemmar, som stöder föreningens verksamhet och möjliggör den årliga kulturveckan i Ragunda station.

§ 19               Årsmötets avslutning

Föreningens avgående ordförande tackade alla för visad uppmärksamhet och avslutade årsmötet.

Därefter umgicks alla under trevliga former med kaffe och Lisbeth´s goda Sverigekaka.

De närvarande kunde i lugn och ro ta fram och prata gamla minnen och ta del av museets samlingar under Pärs ledning.

Vår nye ordförande fick också möjlighet att informera sig om föreningen.

Vid protokollet

Gunvor Jonsson

Justeras                                                    Justeras                                                    Justeras
Jim Salomonsson                                     Pär Holmberg                                           Bengt Wängman