Om föreningen

Välkommen till Föreningen Ragundabygdens vänner

Enligt beslut på årsmötet 2018 är föreningen vilande.

Vid frågor kontakta
Stefan Nilsson, s.nilzzon@telia.com
Per Holmberg, holmbergragunda@hotmail.com

Föreningens verksamhetsområde utgörs av Ragunda stationssamhälle, byarna Näset, Moarna och Singsån.

Föreningens syfte är att initiera och stödja projekt och verksamheter, som tjänar till att bevara bygdens kulturminnen av olika slag.
Speciellt intresse skall ägnas stationshuset, som är ett av få byggnadsminnen, som finns kvar från tiden när stambanan byggdes.

Föreningen bildades 1991 och var vilande från 2001 till 2008 då initiativ togs till att återuppta verksamheten.

Föreningens naturliga träffpunkt är stationshuset i Ragunda, byggt 1884.
Stationshuset var under många år rivningshotat men har genom ett privat initiativ räddats.
I stationshuset finns nu väntsalen som en samlingslokal, ett litet järnvägsmuseum, och ett mindre kök. I ett intilliggande hus finns en bagarstuga.

Föreningens aktiviteter är främst koncentrerade till sommaren då det under ”Stationsveckan” bjuds in till olika arrangemang med kulturella inslag, t ex utställningar, musikunderhållning, föredrag och
berättarkvällar.

Föreningen uppmuntrar också och belönar i mån av tillgångar, olika kulturella aktiviteter i bygden.

Föreningens medlemsavgift är 50 kr och föreningens bankgironummer är 336-4726.

Stationshuset i Ragunda

Styrelsen